This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Venetoklax v terapii nemocných s myelodysplastickým syndromem: u relapsu či primární progrese

Anna Jonášová

I. interní klinika VFN, 1. LF UK, Praha

Uvádíme dvě instruktivní kazuistiky nemocných s myelodyspastickým syndromem (MDS), u kterých byla terapie venetoklaxem v kombinaci s azacitidinem použita v záchranné terapii.   Úvod Venetoklax je selektivní inhibitor proteinu BCL2. V preklinických studiích bylo prokázáno, že venetoklax indukuje apoptózu u řady maligních buněk, které jsou závislé na BCL2 pro přežití. Proteiny rodiny B-buněčného lymfomu 2‘ (BCL2) hrají důležitou roli ve...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu