This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Venetoklax v terapii nemocných s myelodysplastickým syndromem: u relapsu či primární progrese

Anna Jonášová

I. interní klinika VFN, 1. LF UK, Praha

Uvádíme dvě instruktivní kazuistiky nemocných s myelodyspastickým syndromem (MDS), u kterých byla terapie venetoklaxem v kombinaci s azacitidinem použita v záchranné terapii.   Úvod Venetoklax je selektivní inhibitor proteinu BCL2. V preklinických studiích bylo prokázáno, že venetoklax indukuje apoptózu u řady maligních buněk, které jsou závislé na BCL2 pro přežití. Proteiny rodiny B-buněčného lymfomu 2‘ (BCL2) hrají důležitou roli ve...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu