This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Venetoklax v terapii nemocných s myelodysplastickým syndromem: u relapsu či primární progrese

Anna Jonášová

I. interní klinika VFN, 1. LF UK, Praha

Uvádíme dvě instruktivní kazuistiky nemocných s myelodyspastickým syndromem (MDS), u kterých byla terapie venetoklaxem v kombinaci s azacitidinem použita v záchranné terapii.   Úvod Venetoklax je selektivní inhibitor proteinu BCL2. V preklinických studiích bylo prokázáno, že venetoklax indukuje apoptózu u řady maligních buněk, které jsou závislé na BCL2 pro přežití. Proteiny rodiny B-buněčného lymfomu 2‘ (BCL2) hrají důležitou roli ve...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu