This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Somatické, urogynekologické a psychosexuální aspekty estrogenního deficitu

Zlatko Pastor 1,2,3

1 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
3 Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Úvod Adekvátní saturace organizmu sexuálními steroidními hormony je nezbytným předpokladem pro fyziologické funkce ženského genitálu. Karence estrogenů se negativně projevuje především v oblasti hormonálně dependentních tkání urogenitálního traktu. Výkyvy hormonálních hladin také významně ovlivňují psychické reakce žen a mohou komplikovat jejich sexualitu.   Obecná charakteristika popisovaného případu Kazuistika popisuje příběh 48leté knihovnice, matky dvou dětí...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu