This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2017 Czech edition

Trendy v léčbě kolorektálního karcinomu

Tomáš Šálek 1, Radim Němeček 2

1 Národný onkologický ústav, Bratislava
2 Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Aktuality z ASCO 2017 Na konferencii ASCO, ktorá prebiehala od 2. do 6. júna 2017, boli odprezentované viaceré zaujímavé abstrakty, ktoré by mohli znamenať posun vo vývoji systémovej liečby kolorektálneho karcinómu. Význam prednášky LBA1 autorky Shi s kolektívom potvrdzuje zaradenie do plenárnej sekcie. Zámerom analýzy bolo vyhodnotiť noninferioritu 3- vs 6-mesačnej adjuvantnej liečby na báze oxaliplatiny u pacientov s tretím štádiom karcinómu kolonu....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu