This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

TAGRISSO™ (osimertinib) v léčbě NSCLC – kazuistiky dvou pacientů

Lenka Jakubíková, Marcela Tomíšková, Jana Špeldová

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU

Souhrn Preparáty biologické léčby, cíleně ovlivňující svou vazbou receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) s aktivační mutací, která zapříčiňuje maligní potenciál nádorové buňky, představují již téměř jedno desetiletí standardní léčbu pro pacienty s mutací tohoto receptoru. Takovou léčbu označujeme jako cílenou, protože lépe vyjadřuje skutečnost, že zasahuje selektivněji do intracelulárních pochodů v nádorové buňce. Ani tato léčba původní generací...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu