This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Sekvenční terapie metastatického renálního karcinomu

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK - Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod Cílená léčba inhibitory dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGFRi) a inhibitorů savčího cíle rapamycinu (mTORi) zlepšila kvalitu života a přežití pacientů s metastatickým karcinomem ledvin (mRCC). Nicméně kurativní léčba u velké většiny pacientů není možná a optimální sekvence těchto léků může vést k lepším výsledkům a zároveň minimalizovat toxicitu. V současnosti se ukazuje, že léčba by měla začít podáváním VEGFRi a mTORi by...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu