This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Rychlá, kompletní a trvalá odpověď na léčbu cetuximabem v kombinaci s chemoterapeutickým režimem FOLFOX u pacienta s diseminovaným karcinomem rekta

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn Kazuistika demonstruje případ excelentní a dlouhotrvající kompletní odpovědi primárního nádoru rekta i původně jednoznačně prokázaných jaterních metastáz na kombinovanou systémovou léčbu cetuximabem spolu s chemoterapeutickým režimem FOLFOX. Současně upozorňuje na nutnost komplexního hodnocení pacientova zdravotního stavu s ohledem na významné komorbidity, které se mohou spolu­podílet na toxicitě podávané léčby a její protrahované restituci. Klíčová slova: cetuximab, FOLFOX, kolorektální karcinom   Úvod Pacient, 69...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu