This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Rychlá, kompletní a trvalá odpověď na léčbu cetuximabem v kombinaci s chemoterapeutickým režimem FOLFOX u pacienta s diseminovaným karcinomem rekta

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn Kazuistika demonstruje případ excelentní a dlouhotrvající kompletní odpovědi primárního nádoru rekta i původně jednoznačně prokázaných jaterních metastáz na kombinovanou systémovou léčbu cetuximabem spolu s chemoterapeutickým režimem FOLFOX. Současně upozorňuje na nutnost komplexního hodnocení pacientova zdravotního stavu s ohledem na významné komorbidity, které se mohou spolu­podílet na toxicitě podávané léčby a její protrahované restituci. Klíčová slova: cetuximab, FOLFOX, kolorektální karcinom   Úvod Pacient, 69...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu