This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Rychlá, kompletní a trvalá odpověď na léčbu cetuximabem v kombinaci s chemoterapeutickým režimem FOLFOX u pacienta s diseminovaným karcinomem rekta

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn Kazuistika demonstruje případ excelentní a dlouhotrvající kompletní odpovědi primárního nádoru rekta i původně jednoznačně prokázaných jaterních metastáz na kombinovanou systémovou léčbu cetuximabem spolu s chemoterapeutickým režimem FOLFOX. Současně upozorňuje na nutnost komplexního hodnocení pacientova zdravotního stavu s ohledem na významné komorbidity, které se mohou spolu­podílet na toxicitě podávané léčby a její protrahované restituci. Klíčová slova: cetuximab, FOLFOX, kolorektální karcinom   Úvod Pacient, 69...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu