This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Rychlá, kompletní a trvalá odpověď na léčbu cetuximabem v kombinaci s chemoterapeutickým režimem FOLFOX u pacienta s diseminovaným karcinomem rekta

Radim Němeček

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn Kazuistika demonstruje případ excelentní a dlouhotrvající kompletní odpovědi primárního nádoru rekta i původně jednoznačně prokázaných jaterních metastáz na kombinovanou systémovou léčbu cetuximabem spolu s chemoterapeutickým režimem FOLFOX. Současně upozorňuje na nutnost komplexního hodnocení pacientova zdravotního stavu s ohledem na významné komorbidity, které se mohou spolu­podílet na toxicitě podávané léčby a její protrahované restituci. Klíčová slova: cetuximab, FOLFOX, kolorektální karcinom   Úvod Pacient, 69...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu