This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

RECORD-4: multicentrická studie fáze II hodnotící everolimus (EVE) v druhé linii léčby pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny (mRCC) (Motzer R, J Clin Oncol 2015; 33 (suppl; abstr 4518)

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

(Motzer R, J Clin Oncol 2015; 33 (suppl; abstr 4518)   Everolimus je v klinické praxi v ČR používán od roku 2010, byl registrován na podkladě klinické studie RECORD-1, kde byl srovnáván s placebem ve druhé a vyšší linii léčby u pacientů s mRCC po selhání sunitinibu, sorafenibu nebo obou (Cancer 2010;116:4256). Přitom byla povolena též předchozí terapie cytokiny, bevacizumabem nebo chemoterapií, takže část nemocných...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu