This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

RECORD-4: multicentrická studie fáze II hodnotící everolimus (EVE) v druhé linii léčby pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny (mRCC) (Motzer R, J Clin Oncol 2015; 33 (suppl; abstr 4518)

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

(Motzer R, J Clin Oncol 2015; 33 (suppl; abstr 4518)   Everolimus je v klinické praxi v ČR používán od roku 2010, byl registrován na podkladě klinické studie RECORD-1, kde byl srovnáván s placebem ve druhé a vyšší linii léčby u pacientů s mRCC po selhání sunitinibu, sorafenibu nebo obou (Cancer 2010;116:4256). Přitom byla povolena též předchozí terapie cytokiny, bevacizumabem nebo chemoterapií, takže část nemocných...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu