This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Přístupy k testování ALK pozitivity u NSCLC

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Adenokarcinomy plic, jejichž vznik souvisí s přestavbou genu ALK, představují relativně malou podskupinu nemalobuněčných plicních karcinomů. Za jejich vznik odpovídá intrachromozomální inverze genu ALK, což je gen lokalizovaný na 2. chromozomu a kódující anaplastickou lymfomovou kinázu. U karcinomu plic dochází při inverzi genu ALK k jeho spojení s různými fúzními partnery, nejčastěji se vznikem chimérického...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu