This site is intended for healthcare professionals

Primárny deficit IGF-1 alebo necitlivosť, rezistencia na rastový hormón

Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Úvod Rast je regulovaný vzájomným pôsobením viacerých faktorov. Z vnútorných neuroendokrinných faktorov má dominantné postavenie produkcia rastového hormónu (STH) a inzulínu podobnému rastovému faktoru 1 (IGF-1). Rastový hormón vytvorený v hypofýze sa naviaže v pečeni a jednotlivých tkanivách na špecifický receptor pre STH a stimuluje produkciu IGF-1. V cirkulácii je IGF-1 naviazaný na špecifickú transportnú bielkovinu (IGFBP-3) a tzv. ALS (acid-lable subunit) do jedného komplexu, čo...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu