This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s dehiscentnou laparotómiou a nozokomiálnou infekciou v rane

Jana Iľková, Róbert Šimon

II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Infekcie chirurgických rán sa podľa odhadov v roku 1997 celosvetovo vyskytovali asi v 500 000 prípadoch ročne pri počte asi 27 miliónov chirurgických zákrokov. Podľa mnohých štúdií sú tieto infekcie spojené s nárastom nákladov na liečbu, hospitalizáciou pacientov a zvýšenou morbiditou a mortalitou (Towsend et al., 2007). Sekundárna peritonitída je najčastejšou príčinou komplikovanej vnútrobrušnej infekcie. Tá sa dá rozdeliť do komunitne získanej...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu