This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě pokročilého maligního melanomu

Radek Lakomý, Alexandr Poprach

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým maligním melanomem se díky cílené léčbě a moderní imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně mění. Dnes již standardně používaný ipilimumab začíná být nahrazován účinnějšími a méně toxickými anti-PD-1 protilátkami. Pembrolizumab, podobně jako nivolumab, prokázal v randomizovaných klinických studiích svoji superioritu nad chemoterapií i ipilimumabem. Dalším krokem ke zlepšení léčebných výsledků bude větší individualizace léčby na základě nových prediktivních biomarkerů....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu