This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Úloha checkpoint inhibitorů v léčbě pokročilého NSCLC je již prokázána. U pacientů bez prokázané řídicí mutace a s vysokou expresí PD-L1 (TPS ≥ 50 % [tumor proportion score – skóre nádorového podílu]) je standardem v 1. linii léčby imunoterapie pembrolizumabem na základě výsledku studie KEYNOTE-024. Úlohu v léčbě 1. linie pembrolizumabem potvrzují i výsledky studie KEYNOTE-042, do které byli zařazeni pa­cienti se skvamózním i neskvamózním...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu