This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Úloha checkpoint inhibitorů v léčbě pokročilého NSCLC je již prokázána. U pacientů bez prokázané řídicí mutace a s vysokou expresí PD-L1 (TPS ≥ 50 % [tumor proportion score – skóre nádorového podílu]) je standardem v 1. linii léčby imunoterapie pembrolizumabem na základě výsledku studie KEYNOTE-024. Úlohu v léčbě 1. linie pembrolizumabem potvrzují i výsledky studie KEYNOTE-042, do které byli zařazeni pa­cienti se skvamózním i neskvamózním...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu