This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Úloha checkpoint inhibitorů v léčbě pokročilého NSCLC je již prokázána. U pacientů bez prokázané řídicí mutace a s vysokou expresí PD-L1 (TPS ≥ 50 % [tumor proportion score – skóre nádorového podílu]) je standardem v 1. linii léčby imunoterapie pembrolizumabem na základě výsledku studie KEYNOTE-024. Úlohu v léčbě 1. linie pembrolizumabem potvrzují i výsledky studie KEYNOTE-042, do které byli zařazeni pa­cienti se skvamózním i neskvamózním...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu