This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod Úloha checkpoint inhibitorů v léčbě pokročilého NSCLC je již prokázána. U pacientů bez prokázané řídicí mutace a s vysokou expresí PD-L1 (TPS ≥ 50 % [tumor proportion score – skóre nádorového podílu]) je standardem v 1. linii léčby imunoterapie pembrolizumabem na základě výsledku studie KEYNOTE-024. Úlohu v léčbě 1. linie pembrolizumabem potvrzují i výsledky studie KEYNOTE-042, do které byli zařazeni pa­cienti se skvamózním i neskvamózním...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu