This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Pegylovaný interferon beta-1a v klinické praxi

Eva Němá, Eva Meluzínová

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn Cíle: Vyhodnocení klinického efektu, radiologických parametrů, tolerance a případných nežádoucích účinků u pacientů léčených pegylovaným interferonem beta-1a. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 123 pacientů, u kterých byla prováděna pravidelná klinická kontrola, laboratorní monitoring a magnetická rezonance. Výsledky: Z klinického hlediska byl přítomen relaps onemocnění u celkem 10,6 % pacientů, aktivita na magnetické rezonanci mozku pak u 11,4 %. Z nežádoucích účinků byly...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu