This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Pegylovaný interferon beta-1a v klinické praxi

Eva Němá, Eva Meluzínová

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn Cíle: Vyhodnocení klinického efektu, radiologických parametrů, tolerance a případných nežádoucích účinků u pacientů léčených pegylovaným interferonem beta-1a. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 123 pacientů, u kterých byla prováděna pravidelná klinická kontrola, laboratorní monitoring a magnetická rezonance. Výsledky: Z klinického hlediska byl přítomen relaps onemocnění u celkem 10,6 % pacientů, aktivita na magnetické rezonanci mozku pak u 11,4 %. Z nežádoucích účinků byly...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu