This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Oxid dusnatý (NO) a kardiovaskulární choroby

Jiří Widimský

III. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Článek stručně charakterizuje význam oxidu dusnatého ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám a jejich komplikacím. Pozornost je věnována zejména významu oxidu dusnatého u hypertenze. Jsou diskutovány i některé kardiovaskulární látky se schopností lokální tvorby oxidu dusnatého. Klíčová slova: oxid dusnatý, kardiovaskulární choroby, hypertenze   Úvod Arteriální hypertenze (dále hypertenze) je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním s prevalencí 30-40 % v populaci dospělých osob. Hemodynamické změny...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu