This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Nové možnosti léčby ALK pozitivních pacientů s NSCLC krizotinibem

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Krizotinib je nízkomolekulární inhibitor tyrozinových kináz ALK, c-MET a ROS-1. FDA schválila krizotinib 27. 8. 2011 k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří vykazují gen abnormální anaplastické lymfomové kinázy (ALK). V EU byl schválen 21. 7. 2012 pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC s prokázanou přítomností ALK,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu