This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Nové možnosti léčby ALK pozitivních pacientů s NSCLC krizotinibem

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Krizotinib je nízkomolekulární inhibitor tyrozinových kináz ALK, c-MET a ROS-1. FDA schválila krizotinib 27. 8. 2011 k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří vykazují gen abnormální anaplastické lymfomové kinázy (ALK). V EU byl schválen 21. 7. 2012 pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC s prokázanou přítomností ALK,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu