This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Nové možnosti léčby ALK pozitivních pacientů s NSCLC krizotinibem

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Krizotinib je nízkomolekulární inhibitor tyrozinových kináz ALK, c-MET a ROS-1. FDA schválila krizotinib 27. 8. 2011 k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří vykazují gen abnormální anaplastické lymfomové kinázy (ALK). V EU byl schválen 21. 7. 2012 pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC s prokázanou přítomností ALK,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu