This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Nové možnosti léčby ALK pozitivních pacientů s NSCLC krizotinibem

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Krizotinib je nízkomolekulární inhibitor tyrozinových kináz ALK, c-MET a ROS-1. FDA schválila krizotinib 27. 8. 2011 k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří vykazují gen abnormální anaplastické lymfomové kinázy (ALK). V EU byl schválen 21. 7. 2012 pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC s prokázanou přítomností ALK,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu