This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Liečba metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty kabazitaxelom u pacienta predliečeného docetaxelom

Matej Hrnčár

Onkologická klinika SZU a FNsP FDR, Banská Bystrica

Úvod Vo vyspelých krajinách je karcinóm prostaty druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov a druhá najčastejšia príčina úmrtia na rakovinu. Liečba karcinómu prostaty je multimodálna a mala by byť multidisciplinárna. Pri dostupnosti moderných operačných techník, kvalitnej rádioterapie aj stále lepšej hormonálnej liečbe sa zdokonaľuje aj priestor v liečbe „tradičnej onkologickej“, a to v chemoterapii. Kľúčové slová: kastračne rezistentný karcinóm prostaty, kabazitaxel, 2....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu