This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Levá vs. pravá – anatomická lokalizace primárního tumoru a její prognostický význam pro pacienty s mKRK – post ASCO 2016

Michal Vočka, Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Téma lokalizace primárního tumoru u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mKRK) je v současné době široce diskutována. Pacienti s pravostrannými tumory mají oproti levostranným karcinomům výrazně horší prognózu, což je způsobeno rozdílnými molekulárními charakteristikami pravostranných tumorů (více mutací RAS a BRAF + hypermetylace). Celkové přežívání pacientů s wt-RAS mKRK s primárním tumorem vlevo je statisticky významně delší při podání cetuximabu v 1....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu