This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Levá vs. pravá – anatomická lokalizace primárního tumoru a její prognostický význam pro pacienty s mKRK – post ASCO 2016

Michal Vočka, Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Téma lokalizace primárního tumoru u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mKRK) je v současné době široce diskutována. Pacienti s pravostrannými tumory mají oproti levostranným karcinomům výrazně horší prognózu, což je způsobeno rozdílnými molekulárními charakteristikami pravostranných tumorů (více mutací RAS a BRAF + hypermetylace). Celkové přežívání pacientů s wt-RAS mKRK s primárním tumorem vlevo je statisticky významně delší při podání cetuximabu v 1....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu