This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Levá vs. pravá – anatomická lokalizace primárního tumoru a její prognostický význam pro pacienty s mKRK – post ASCO 2016

Michal Vočka, Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Téma lokalizace primárního tumoru u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mKRK) je v současné době široce diskutována. Pacienti s pravostrannými tumory mají oproti levostranným karcinomům výrazně horší prognózu, což je způsobeno rozdílnými molekulárními charakteristikami pravostranných tumorů (více mutací RAS a BRAF + hypermetylace). Celkové přežívání pacientů s wt-RAS mKRK s primárním tumorem vlevo je statisticky významně delší při podání cetuximabu v 1....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu