This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2017 Czech edition

Kazuistika pacienta s pNET na dlouhodobé úspěšné léčbě lanreotidem

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Studie CLARINET dnes představuje nejsilnější randomizovanou studii, zabývající se antiproliferačním efektem somatostatinových analog u pacientů s neuroendokrinními nádory. Medián PFS (času od randomizace k první progresi onemocnění v základní studii nebo v její následné již nezaslepené fázi OLE) byl při léčbě lanreotidem 32,8 měsíce. Medián PFS při podávání placeba byl v základní studii do...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu