This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Karcinom prsu – kontroverze adjuvantní léčby malých nádorů bez prokázaného postižení spádových lymfatických uzlin (T1ab, N0)

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a Ústav radiační onkologie FNB

Úvod Karcinom prsu je modelovým příkladem překotného rozvoje vědeckých poznatků molekulární diagnostikou počínaje a cílenou terapií na molekulární úrovni konče. Ve vyspělých zemích včetně České republiky byl zaznamenán pokles mortality, který souvisí s rozvojem diagnostických a terapeutických možností. Na poklesu se podílí více faktorů, z nichž nejdůležitější je časný záchyt, dále účinnější eliminace reziduální choroby...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu