This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Karcinom prsu – kontroverze adjuvantní léčby malých nádorů bez prokázaného postižení spádových lymfatických uzlin (T1ab, N0)

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a Ústav radiační onkologie FNB

Úvod Karcinom prsu je modelovým příkladem překotného rozvoje vědeckých poznatků molekulární diagnostikou počínaje a cílenou terapií na molekulární úrovni konče. Ve vyspělých zemích včetně České republiky byl zaznamenán pokles mortality, který souvisí s rozvojem diagnostických a terapeutických možností. Na poklesu se podílí více faktorů, z nichž nejdůležitější je časný záchyt, dále účinnější eliminace reziduální choroby...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu