This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Imunoterapie v 1. linii léčby NSCLC – co přinesl rok 2018

Ondřej Fiala

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň
Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Rok 2018 je pro budoucí léčbu nemocných s karcinomem plic velice úspěšný. Důkazů o účinnosti imunoterapie v oblasti léčby nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) s každou mezinárodní konferencí přibývá. Na AACR v dubnu 2018 byla prezentována data ze studie KEYNOTE-189, která potvrdila účinnost pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií u neskvamózních NSCLC, data ze studie IMpower150 otevřela cestu k použití atezolizumabu v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií u stejné skupiny nemocných....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu