This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Imunoterapie v 1. linii léčby NSCLC – co přinesl rok 2018

Ondřej Fiala

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň
Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Rok 2018 je pro budoucí léčbu nemocných s karcinomem plic velice úspěšný. Důkazů o účinnosti imunoterapie v oblasti léčby nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) s každou mezinárodní konferencí přibývá. Na AACR v dubnu 2018 byla prezentována data ze studie KEYNOTE-189, která potvrdila účinnost pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií u neskvamózních NSCLC, data ze studie IMpower150 otevřela cestu k použití atezolizumabu v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií u stejné skupiny nemocných....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu