This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Imunoterapie v 1. linii léčby NSCLC – co přinesl rok 2018

Ondřej Fiala

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň
Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Rok 2018 je pro budoucí léčbu nemocných s karcinomem plic velice úspěšný. Důkazů o účinnosti imunoterapie v oblasti léčby nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) s každou mezinárodní konferencí přibývá. Na AACR v dubnu 2018 byla prezentována data ze studie KEYNOTE-189, která potvrdila účinnost pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií u neskvamózních NSCLC, data ze studie IMpower150 otevřela cestu k použití atezolizumabu v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií u stejné skupiny nemocných....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu