This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Imunoterapie v 1. linii léčby NSCLC – co přinesl rok 2018

Ondřej Fiala

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň
Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Rok 2018 je pro budoucí léčbu nemocných s karcinomem plic velice úspěšný. Důkazů o účinnosti imunoterapie v oblasti léčby nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) s každou mezinárodní konferencí přibývá. Na AACR v dubnu 2018 byla prezentována data ze studie KEYNOTE-189, která potvrdila účinnost pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií u neskvamózních NSCLC, data ze studie IMpower150 otevřela cestu k použití atezolizumabu v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií u stejné skupiny nemocných....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu