This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie uroteliálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekabilním uroteliálním karcinomem je velmi špatná. Uroteliální karcinom se zdá být imunogenní, s vysokými hladinami exprese PD-L. Monoterapie nivolumabem (anti-PD-1), atezolizumabem (anti-PD-L1), pembrolizumabem (anti-PD-1) přinesla smysluplný klinický přínos a byla spojená s přijatelným bezpečnostním profilem u dříve léčených pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekovatelným uroteliálním karcinomem. Klíčová slova: uroteliální karcinom močového měchýře, imunoterapie, anti-PD-1,...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu