This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie uroteliálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekabilním uroteliálním karcinomem je velmi špatná. Uroteliální karcinom se zdá být imunogenní, s vysokými hladinami exprese PD-L. Monoterapie nivolumabem (anti-PD-1), atezolizumabem (anti-PD-L1), pembrolizumabem (anti-PD-1) přinesla smysluplný klinický přínos a byla spojená s přijatelným bezpečnostním profilem u dříve léčených pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekovatelným uroteliálním karcinomem. Klíčová slova: uroteliální karcinom močového měchýře, imunoterapie, anti-PD-1,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu