This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie uroteliálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekabilním uroteliálním karcinomem je velmi špatná. Uroteliální karcinom se zdá být imunogenní, s vysokými hladinami exprese PD-L. Monoterapie nivolumabem (anti-PD-1), atezolizumabem (anti-PD-L1), pembrolizumabem (anti-PD-1) přinesla smysluplný klinický přínos a byla spojená s přijatelným bezpečnostním profilem u dříve léčených pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekovatelným uroteliálním karcinomem. Klíčová slova: uroteliální karcinom močového měchýře, imunoterapie, anti-PD-1,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu