This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

Imunoterapie uroteliálního karcinomu

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekabilním uroteliálním karcinomem je velmi špatná. Uroteliální karcinom se zdá být imunogenní, s vysokými hladinami exprese PD-L. Monoterapie nivolumabem (anti-PD-1), atezolizumabem (anti-PD-L1), pembrolizumabem (anti-PD-1) přinesla smysluplný klinický přínos a byla spojená s přijatelným bezpečnostním profilem u dříve léčených pacientů s metastatickým nebo chirurgicky neresekovatelným uroteliálním karcinomem. Klíčová slova: uroteliální karcinom močového měchýře, imunoterapie, anti-PD-1,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu