This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Imunoterapie u dlaždicobuněčného NSCLC – klinická data nivolumabu a naše zkušenosti s jeho podáváním

Gabriela Krákorová, Jana Důrová, Martin Svatoň, Miloš Pešek

Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK Plzeň

Možnosti léčby dlaždicobuněčného karcinomu plic ve 2. linii Lokálně pokročilý či metastazující nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je nevyléčitelné onemocnění. Přibližně 30 % všech NSCLC tvoří dlaždicobuněčný karcinom (skvamózní, SQ-NSCLC). Dlaždicobuněčný karcinom většinou není nositelem pozitivních řídicích mutací (mutace genu pro EGFR – receptoru pro epidermální růstový faktor, mutace či fúze genu ALK – anaplastické lymfomové...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu