This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Imunoterapie u dlaždicobuněčného NSCLC – klinická data nivolumabu a naše zkušenosti s jeho podáváním

Gabriela Krákorová, Jana Důrová, Martin Svatoň, Miloš Pešek

Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK Plzeň

Možnosti léčby dlaždicobuněčného karcinomu plic ve 2. linii Lokálně pokročilý či metastazující nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je nevyléčitelné onemocnění. Přibližně 30 % všech NSCLC tvoří dlaždicobuněčný karcinom (skvamózní, SQ-NSCLC). Dlaždicobuněčný karcinom většinou není nositelem pozitivních řídicích mutací (mutace genu pro EGFR – receptoru pro epidermální růstový faktor, mutace či fúze genu ALK – anaplastické lymfomové...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu