This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Imunoterapie u dlaždicobuněčného NSCLC – klinická data nivolumabu a naše zkušenosti s jeho podáváním

Gabriela Krákorová, Jana Důrová, Martin Svatoň, Miloš Pešek

Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK Plzeň

Možnosti léčby dlaždicobuněčného karcinomu plic ve 2. linii Lokálně pokročilý či metastazující nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je nevyléčitelné onemocnění. Přibližně 30 % všech NSCLC tvoří dlaždicobuněčný karcinom (skvamózní, SQ-NSCLC). Dlaždicobuněčný karcinom většinou není nositelem pozitivních řídicích mutací (mutace genu pro EGFR – receptoru pro epidermální růstový faktor, mutace či fúze genu ALK – anaplastické lymfomové...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu