This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Imunoterapie u dlaždicobuněčného NSCLC – klinická data nivolumabu a naše zkušenosti s jeho podáváním

Gabriela Krákorová, Jana Důrová, Martin Svatoň, Miloš Pešek

Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK Plzeň

Možnosti léčby dlaždicobuněčného karcinomu plic ve 2. linii Lokálně pokročilý či metastazující nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je nevyléčitelné onemocnění. Přibližně 30 % všech NSCLC tvoří dlaždicobuněčný karcinom (skvamózní, SQ-NSCLC). Dlaždicobuněčný karcinom většinou není nositelem pozitivních řídicích mutací (mutace genu pro EGFR – receptoru pro epidermální růstový faktor, mutace či fúze genu ALK – anaplastické lymfomové...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu