This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2017 Czech edition

Imunoterapie melanomu v roce 2017: role nivolumabu

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu umožnily dlouhodobou kontrolu onemocnění onemocnění, která je provázena významným prodloužením celkového přežití. Velký podíl na těchto úspěších má imunoterapie zaměřená na kontrolní body imunity CTLA-4 a PD-1 receptory. Článek je zaměřen na využití nivolumabu v terapii metastazujícího melanomu, na jeho účinnost a nízkou toxicitu. Klíčová slova: melanom, CTLA-4, PD-1,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu