This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Fli1 jako protoonkogen a jako onkogen – zamyšlení nad jeho rolí

Radana Neuwirtová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

V následujícím textu popisujeme případ, kdy se faktor účastnící se proliferace buňky (transkripční faktor Fli1) chová jako protoonkogen, jak je tomu u 5q− syndromu, ale za určitých okolností nabyde vlastnosti onkogenu, jak je tomu u Ewingova sarkomu a některých dalších nádorů.   U 5q− syndromu je zajímavé, že megakaryopoeza je efektivní s normálním nebo často zvýšeným počtem destiček a erytropoeza inefektivní s následnou refrakterní...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu