This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Fli1 jako protoonkogen a jako onkogen – zamyšlení nad jeho rolí

Radana Neuwirtová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

V následujícím textu popisujeme případ, kdy se faktor účastnící se proliferace buňky (transkripční faktor Fli1) chová jako protoonkogen, jak je tomu u 5q− syndromu, ale za určitých okolností nabyde vlastnosti onkogenu, jak je tomu u Ewingova sarkomu a některých dalších nádorů.   U 5q− syndromu je zajímavé, že megakaryopoeza je efektivní s normálním nebo často zvýšeným počtem destiček a erytropoeza inefektivní s následnou refrakterní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu