This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Další důkaz o účinnosti pazopanibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v běžné klinické praxi – prospektivní studie PRINCIPAL

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn Pazopanib je minimálně stejně účinný lék jako sunitinib u pacientů s metastatickým či lokálně pokročilým inoperabilním renálním karcinomem (dále jen „mRCC“) v 1. linii paliativní léčby. Důkazy o tom přinesla jak jeho registrační studie, tak především prospektivní studie COMPARZ, v níž se přímo porovnávala účinnost pazopanibu a sunitinibu u pacientů s mRCC. Další důkazy o efektivitě tohoto léku a zvladatelné toxicitě přinesly retrospektivní studie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu