This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Další důkaz o účinnosti pazopanibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v běžné klinické praxi – prospektivní studie PRINCIPAL

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn Pazopanib je minimálně stejně účinný lék jako sunitinib u pacientů s metastatickým či lokálně pokročilým inoperabilním renálním karcinomem (dále jen „mRCC“) v 1. linii paliativní léčby. Důkazy o tom přinesla jak jeho registrační studie, tak především prospektivní studie COMPARZ, v níž se přímo porovnávala účinnost pazopanibu a sunitinibu u pacientů s mRCC. Další důkazy o efektivitě tohoto léku a zvladatelné toxicitě přinesly retrospektivní studie...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu