This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2023 Czech edition

Cemiplimab v kombinaci s chemoterapií v první linii léčby NSCLC

Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

SOUHRN Monoterapie cemiplimabem v první linii léčby již dříve prokázala významné zlepšení celkového přežití (OS) a přežití bez progrese (PFS) oproti chemoterapii u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s expresí PD-ligandu 1 (PD-L1) ≥ 50 %. Studie fáze 3 EMPOWER-Lung 3 prokázala rovněž účinnost cemiplimabu plus chemoterapie na bázi platinového dubletu v první linii...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu