This site is intended for healthcare professionals

Ceftazidim/avibaktám

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod Ceftazidim/avibaktám (Zavicefta®) je kombinácia známeho 3-generačného cefalosporínu ceftazidim a nového inhibítora betalaktamáz avibaktám, ktorý vracia ceftazidimu významný antibakteriálny potenciál proti multirezistentným (MDR) kmeňom Pseudomonas aeruginosa a karbapenému rezistentným enterobaktériám. Nové antibiotikum bolo schválené na liečbu komplikovaných intrabdominálnych infekcií (cIAI), komplikovaných infekcií močových ciest (cIUI) vrátane pyelonefritídy, nozokomiálnych pneumónií (HAP) vrátane ventilátorových pneumónií (VAP) a na liečbu infekcií zapríčinených aeróbnymi...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu