This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

9. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce idiopatické trombocytopenické purpury

hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Eva Konířová

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Souhrn

V prezentaci zrekapitulujeme vybrané novinky v oblasti ITP, které zazněly na letošním kongresu EHA®. Jako orální sdělení byly prezentovány aktualizované výsledky ze studie fáze I/II s perorálním inhibitorem Brutonovy tyrosinkinázy rilzabrutinibem. Studie prokázala efektivitu a bezpečnost rilzabrutinibu u pacientů s ITP vč. multirefrakterních, nyní je aktivní studie fáze III. Dlouhodobá bezpečnostní data byla prezentována u SYK inhibitoru fostamatinibu, který se díky svým vlastnostem ukázal jako vhodná terapie i v době pandemie covidu-19. Dále představíme post hoc analýzu ze studie fáze III a otevřené extenční studie s avatrombopagem, která potvrdila, že odpověď na avatrombopag je trvalá a stabilní. Jako poslední zazní retrospektivní analýza z dánského registru zaměřená na dlouhodobé přežití u pacientů s primární a sekundární ITP, která prokázala, že dlouhodobé přežití pacientů s chronickou ITP je ve srovnání s běžnou populací zkráceno, a to zejména u sekundárních ITP.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Eva Konířová – Vybraná sdělení ze sekce idiopatické trombocytopenické purpury

16. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Další videa

Partneři projektu