This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Výběr ze sekcí chronické lymfocytární leukemie a maligních lymfomů

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Souhrn

Jaké zajímavé novinky přinesl letošní virtuální kongres Evropské hematologické asociace (EHA®25 VIRTUAL) v oblasti chronické lymfocytární leukemie (CLL) a maligních lymfomů? Byla prezentována aktualizovaná data randomizované studie CLL14, která potvrdila prodloužení období do progrese (PFS) s režimem venetoklax + obinutuzumab (VG) vůči chemoimunoterapii chlorambucil + obinutuzumab a stejně tak vyšší procento a delší trvání eradikace minimální reziduální nemoci (MRN) u režimu VG.

Subanalýza studie MURANO, zaměřená na přerušení, snížení dávky či předčasné ukončení léčby venetoklaxem, ukázala, že předčasné ukončení venetoklaxu je spojeno s PFS, avšak přerušení či snížení dávky nikoliv. Výsledky studií CAPTIVATE (venetoklax + ibrutinib u neléčené CLL) a CLL2-GIVe (venetoklax + ibrutinib + obinutuzumab u neléčené CLL s poruchou TP53) demonstrují vysokou účinnost těchto režimů zejména z hlediska častého dosažení MRN negativity.

Hodgkinův lymfom (HL) reprezentuje jednak studie HD17, která prokázala možnost vynechání radioterapie u časných stadií s nepříznivou prognózou, pokud nemocní po léčbě 2× eskalovaným BEACOPP + 2× ABVD mají negativní PET.

Ve studii KEYNOTE-204 pak léčba pembrolizumabem přinesla významné prodloužení PFS vůči brentuximab vedotinu u nemocných s relabujícím HL po autologní transplantaci či u nemocných na tuto proceduru nevhodných.

Studie ASPEN u relabující Waldenströmovy makroglobulinemie ukázala lepší profil toxicity zanubrutinibu vůči ibrutinibu, účinnost byla srovnatelná.

Studie L-MIND u relabujícího/refrakterního difuzního velkobuněčného B lymfomu zjistila vynikající účinnost kombinace lenalidomid + tafasitamab; historické srovnání s monoterapií lenalidomidem (studie RE-MIND) pak ukázala delší celkové přežití při použití této kombinace.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. – Shrnutí sekce chronické lymfocytární leukemie a maligních lymfomů_Lukáš Smolej

2. 10. 2020 | CZE

Výběr ze sekce myelomu

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu