This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2020 | CZE

Výběr ze sekce akutní myeloidní leukemie

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

MUDr. Barbora Weinbergerová

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Souhrn

Na letošním virtuálním kongresu EHA zazněla celá řada velmi zajímavých sdělení týkajících se výsledků studií testujících nové léčivé přípravky u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML). Prezentována byla data studie VIALE-A porovnávající kombinaci BCL-2 inhibitoru, venetoklaxu (VEN), s azacytidinem (AZA) oproti AZA s placebem (PBO) u pacientů s nově diagnostikovanou AML nevhodných k intenzivní léčbě. V rameni s VEN byla dosažena vyšší míra CR/CRi a delší celkové přežívání (OS). Podobně bylo ve studii VIALE-C dosaženo vyššího podílu CR/CRi a delší OS v rameni VEN + nízkodávkovaný cytosinarabinosid (LDAC) oproti LDAC + PBO. Studie fáze II porovnávající IDH2 inhibitor, enasidenib, v kombinaci s AZA oproti monoterapii AZA u nově diagnostikované AML nevhodné k intenzivní léčbě prokázala ve větvi s enasidenibem sice dosažení vyšší míry povšechné odpovědi, avšak OS bylo stejné v obou ramenech. V rámci posterové sekce byla prezentována data týkající se bezpečnostního profilu léčby FLT3 inhibitorem, midostaurinem, v kombinaci s intenzivní léčbou u mladých a starších pacientů s nově diagnostikovanou AML. Midostaurin prokázal příznivý bezpečnostní profil podobný u mladých vs. starších nemocných. Výsledky studie DaunoDouble neprokázaly rozdíl v dosažení léčebné odpovědi a OS mezi pacienty léčenými v 1. indukci daunorubicinem v dávce 90 vs. 60 mg/m2. V neposlední řadě byly představeny výsledky studie fáze III srovnávající perorální AZA oproti PBO v udržovací léčbě u pacientů v CR1 po intenzivní léčbě AML ve skupině ≥ 75 let a mladších. Skupina starších pacientů vykazovala podobné spektrum nežádoucích účinků a efektivitu léčby jako skupina mladších nemocných. Na závěr bych zmínila celoevropský projekt Harmony týkající se sběru robustních dat od pacientů s hematologickými malignitami. Na EHA prezentoval prof. Lars Bullinger první data týkající se podprojektu Harmony v oblasti AML. Projektu se aktivně účastní Česká leukemická skupina pro život (CELL) a Masarykova Univerzita v Brně.

2. 10. 2020 | CZE

Výběr ze sekce myelomu

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Další videa

Partneři projektu