This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

1. 9. 2020 | CZE

Výber zo sekcií chronickej lymfocytárnej leukémie a malígnych lymfómov

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

Súhrn

Aké zaujímavé novinky priniesol tohtoročný virtuálny kongres Európskej hematologickej asociácie (EHA®25 VIRTUAL) v oblasti chronickej lymfocytárnej leukémie (CLL) a malígnych lymfómov? Boli prezentované aktualizované dáta randomizovanej štúdie CLL14, ktorá potvrdila predĺženie obdobia do progresie (PFS) s režimom venetoklax + obinutuzumab (VG) oproti chemoimunoterapii chlorambucil + obinutuzumab a rovnako tak vyššie percento a dlhšie trvanie eradikácie minimálnej reziduálnej choroby (MRN) v režime VG.

Subanalýza štúdie MURANO, zameraná na prerušenie, zníženie dávky či predčasné ukončenie liečby venetoklaxom, ukázala, že predčasné ukončenie tejto liečby je spojené s PFS, ale prerušenie či zníženie dávky nie. Výsledky štúdií CAPTIVATE (venetoklax + ibrutinib pri neliečenej CLL) a CLL2-GIVe (venetoklax + ibrutinib + obinutuzumab pri neliečenej CLL s poruchou TP53) demonštrujú vysokú účinnosť týchto režimov predovšetkým z hľadiska častého dosiahnutia MRN negativity.

Hodgkinov lymfóm (HL) reprezentuje jednak štúdia HD17, ktorá preukázala možnosť vynechania rádioterapie vo včasných štádiách s nepriaznivou prognózou, ak majú chorí po liečbe 2× eskalovaným BEACOPP + 2× ABVD negatívny PET nález.

V štúdii KEYNOTE-204 liečba pembrolizumabom priniesla významné predĺženie PFS oproti brentuximab vedotínu u chorých s relabujúcim HL po autológnej transplantácii či u chorých, ktorí sú na túto procedúru nevhodní.

Štúdia ASPEN pri relabujúcej Waldenströmovej makroglobulinémii ukázala lepší profil toxicity zanubrutinibu oproti ibrutinibu, účinnosť bola porovnateľná.

Štúdia L-MIND pri relabujúcom/refraktérnom difúznom veľkobunkovom B-lymfóme zistila vynikajúcu účinnosť kombinácie lenalidomid + tafasitamab; historické porovnanie s monoterapiou lenalidomidom (štúdia RE-MIND) poukázalo na dlhšie celkové prežitie pri použití tejto kombinácie.

 

Prezentácia na stiahnutie

18. 12. 2020 | SLO

Výber zo sekcie myelómu

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

Ďalšie videá

Komercia

Partneři projektu