This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Výběr ze sekce chronické myeloidní leukemie

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Souhrn

Chronická myeloidní leukemie (CML) je díky moderní terapii pomocí inhibitorů tyrosinkinázy (TKI) onemocněním, které v případě optimální léčebné odpovědi nezkracuje délku života pacientů. I přes vynikající prognózu a fakt, že se u některých pacientů po dosažení hluboké molekulární odpovědi daří TKI vysadit a docílit stavu tzv. remise bez nutnosti terapie (treatment-free remission, TFR), pro naprostou většinu pacientů stále platí pravidlo celoživotní terapie, kde kromě účinnosti hraje významnou roli dobrá tolerance léčby. Nezanedbatelný podíl pacientů pak z důvodu rezistence na TKI svou cestu k dlouhodobé optimální léčebné strategii teprve hledá.

Letošní, 25. kongres Evropské hematologické společnosti (European Hematology Association, EHA), konaný z důvodu pandemie onemocnění covid-19 ve virtuální podobě, představil v oblasti CML řadu zajímavých a podnětných prezentací, jejichž těžiště bylo tematicky koncentrováno zejména na strategie ke zvládnutí rezistentního a pokročilého onemocnění (nový inhibitor BCR-ABL1 asciminib), dále na úpravu dávek TKI s cílem dosažení optimálního poměru účinnosti a tolerance léčby (studie OPTIC), a též na strategii zvyšující šanci na dosažení úspěšné TFR (kombinace TKI a pegylovaného interferonu-α ve studii DASA-PEG).

Subanalýza studie fáze I potvrdila výbornou a v čase se zlepšující účinnost asciminibu za přijatelné tolerance u 48 pacientů dominantně netolerujících předchozí léčbu ≥ 2 TKI. Interim analýza studie OPTIC, porovnávající 3 startovací dávky ponatinibu (45 vs. 30 vs. 15 mg) u pacientů rezistentních či netolerujících ≥ 2 TKI, s redukcí na 15 mg v prvních dvou ramenech po dosažení hladiny BCR-ABL1 transkriptů ≤ 1 %, ukázala, že nejvyšší účinnosti měla úvodní dávka 45 mg (hladina BCR-ABL1 transkriptů ≤ 1% ve 12 měsících: 39 vs. 27 vs. 27 %), přičemž obecně nízký výskyt cévních nežádoucích účinků (3,5 %) byl bez větších rozdílů mezi všemi rameny (5 vs. 4 vs. 1 %). Kombinací dasatinibu s PEG-Intronem ve studii DASA-PEG u pacientů s nově zjištěným onemocněním se podařilo dosáhnout více než dvojnásobného podílu hlubokých molekulárních odpovědí než dasatinibem v monoterapii. Z analýzy švédského CML registru vyplynulo, že pravděpodobnost TFR ve 24 M u pacientů vysazujících TKI mimo studii byla vyšší než v rámci studie (61 vs. 31 %). Zvažovaným důvodem byla delší doba trvání předchozí léčby TKI a vyšší podíl vysazovaných TKI 2. generace u pacientů nezařazených do studií. Docentka Machová Poláková představila výsledky testování mutací BCR-ABL1 kinázy u pacientů s nestabilní velkou molekulární odpovědí pomocí metody sekvenování nové generace s důrazem na nutnost vyšetřovat v duplikátech, sledovat kinetiku mutací v čase a výsledky hodnotit obezřetně s ohledem na možné artefakty či varianty.

 


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. – Shrnutí sekce chronická myeloidní leukemie_Daniela Žáčková

2. 10. 2020 | CZE

Výběr ze sekce myelomu

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu