This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce karcinomu plic

klinická onkologie, karcinom plic

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Souhrn

Na letošní virtuální konferenci ASCO®20 Virtual bylo přijato celkem 533 prezentací s tématem plicní rakoviny, z toho 33 přednášek, 30 diskutovaných posterů, 167 posterů a 303 dalších virtuálně publikovaných abstraktů, proto je prezentovaný výběr nutně omezený a subjektivní. Více než třetina všech příspěvků se týkala imunoterapie pomocí checkpoint inhibitorů. Studie KEYNOTE-604 s experimentální kombinací pemrolizumab + platina s etoposidem upevnila pozici kombinace imunochemoterapie u extenzivního stadia malobuněčného karcinomu.

Ve studii s akronymem CheckMate 9LA prezentoval profesor Reck s kolegy převážně evropskou studii, která oproti standardní chemoterapii postavila kombinaci nivolumab + ipilimumab + krátké série dvou cyklů chemoterapie. I když celková doba sledování není dosud příliš dlouhá, výsledky jsou jednoznačné – s 34% snížením rizika úmrtí, které, zdá se, přetrvává dlouhodobě. Jinou cestu posílení účinnosti imunoterapie představuje například anti-TIGIT protilátka s názvem tiragolumab, která ve studii fáze II s akronymem CITYSCAPE po přidání k atezolizumabu u nemocných s NSCLC a pozitivní expresí PD-L1 prokázala významné zlepšení přežití bez progrese jen v podskupině s PD-L1 TPS nad 50 % za cenu častějšího výskytu kožních a infuzních reakcí nižšího stupně, ale poměrně vysokého výskytu těžkých pankreatitid 3.–4. stupně závažnosti.

V oblasti molekulárně cílené léčby si hledá své místo anti-HER2 monoklonální protilátka konjugovaná s cytostatikem s názvem trastuzumab deruxtecan, která je se svými výsledky – 61 % léčebných odpovědí a 14 měsíců doby do progrese – ve srovnání s dříve zkoumanými anti-HER2 přípravky velmi nadějná.

Pro posílení účinnosti anti-EGFR terapie je kromě již dříve publikovaných kombinací s TKI chemoterapií nebo bevacizumabem další možností kombinace dvou různých TKI (osimertinib + gefitinib) nebo zařazení časné lokální léčby formou stereotaktické radioterapie v případě oligometastatického postižení.

Ve studii ADAURA, porovnávající podávání osimertinibu po dobu tří let oproti placebu po radikální operaci a eventuální adjuvantní chemoterapii, autoři uzavírají, že jde o první cílenou léčbu v adjuvantním podání prokazující významné prodloužení přežití bez progrese v léčbě stadií IB/II/IIIA u EGFR-mutovaného NSCLC, což je číselně 79% snížení rizika recidivy nebo úmrtí. Terapii vzácného, ale obtížně léčitelného maligního mezoteliomu pleury podle studií fáze II snad obohatí imunoterapie durvalumabem v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby nebo přidání ramucirumabu ke gemcitabinu ve 2. linii, i když pro potvrzení těchto indikací budou zřejmě vyžadovány studie fáze III.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. – Shrnutí sekce nádoru plic_Milada Zemanová

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce genitourinárních malignit

klinická onkologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2020

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce melanomu

klinická onkologie, melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu