This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

Shrnutí sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2020

Souhrn

Ve své přednášce se prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., zaměřil na imunoterapii, která prochází napříč všemi solidními nádory a sleduje obecné nové přístupy k léčbě, tzn. precizní onkologii, přesnou léčbu založenou na výběru správného pacienta a identifikaci nádoru, který bude na tuto léčbu odpovídat. Prezentoval abstrakty z ASCO® 2020 týkající se solidních nádorů, uvedl, že kombinace fenotypických a genomických markerů přispívá ke správné volbě imunoterapie. Zdůraznil význam vyšetření mikrosatelitní nestability jako prediktoru pro imunoterapii. Připomněl úlohu střevního mikrobiomu jako prediktivního a prognostického ukazatele. Hovořil také o terčové (cílené, biologické) léčbě, která předchází imunoterapii, a jejím významu především u plicních a renálních nádorů. Z klíčových studií zmínil studii ADAURA s osimertinibem u NSCLC, studii KEYNOTE-177 u nádorů GIT, konkrétně kolorektálního karcinomu, porovnávající monoterapii pembrolizumabem s chemo- bioterapií, a studii DESTINY-CRC01, která prokázala slibné výsledky trastuzumabu deruxtecanu. Studie CheckMate 9LA potvrdila přínos kombinace chemoterapie s imunoterapií oproti chemoterapii samotné. Zajímavé výsledky přinesla také klinická studie CITYSCAPE s použitím nové látky tiragolumab, inhibitoru checkpoint proteinu exprimovaného v imunitních buňkách, kombinovaného s atezolizumabem. Tato kombinace vyzněla přesvědčivě ve prospěch uvedené kombinace oproti monoterapii. Za důležitou v oblasti uroteliálních karcinomů považuje prof. Petruželka studii JAVELIN, prokazující přínos udržovací terapie avelumabem v prodloužení celkové doby přežití. U renálních karcinomů existuje mnoho studií, zmíněna byla studie fáze II, která se zabývala dalším postupem po selhání kombinované imunoterapie, jednou z možností, jak dosáhnout léčebné odpovědi, je kombinace lenvatinibu s pembrolizumabem. Věnoval se také incidenčně vzácným onemocněním, kam patří gestačně trofoblastická nemoc, a použití avelumabu po selhání standardní chemoterapie. V závěrečném zamyšlení nad budoucností poukázal na bispecifické protilátky jako například DART molekuly. Slibnou se jeví také modulace NK buněk, jak ukázala studie APOLLO u recidivující ovariálních karcinomů. Budoucností jsou rovněž imunokonjugáty, pokud je můžeme zařadit mezi imunoterapii, a samozřejmě personalizované vakcíny.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Shrnutí sekce imunoterapie_Luboš Petruželka

2. 10. 2020 | SLO

Zhrnutie sekcie genitourinárnych malignít

klinická onkologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2020

21. 8. 2020 | SLO

Zhrnutie sekcie karcinómu prsníka

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu