This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Ve své přednášce se prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., zaměřil na imunoterapii, která prochází napříč všemi solidními nádory a sleduje obecné nové přístupy k léčbě, tzn. precizní onkologii, přesnou léčbu založenou na výběru správného pacienta a identifikaci nádoru, který bude na tuto léčbu odpovídat. Prezentoval abstrakty z ASCO® 2020 týkající se solidních nádorů, uvedl, že kombinace fenotypických a genomických markerů přispívá ke správné volbě imunoterapie. Zdůraznil význam vyšetření mikrosatelitní nestability jako prediktoru pro imunoterapii. Připomněl úlohu střevního mikrobiomu jako prediktivního a prognostického ukazatele. Hovořil také o terčové (cílené, biologické) léčbě, která předchází imunoterapii, a jejím významu především u plicních a renálních nádorů. Z klíčových studií zmínil studii ADAURA s osimertinibem u NSCLC, studii KEYNOTE-177 u nádorů GIT, konkrétně kolorektálního karcinomu, porovnávající monoterapii pembrolizumabem s chemo- bioterapií, a studii DESTINY-CRC01, která prokázala slibné výsledky trastuzumabu deruxtecanu. Studie CheckMate 9LA potvrdila přínos kombinace chemoterapie s imunoterapií oproti chemoterapii samotné. Zajímavé výsledky přinesla také klinická studie CITYSCAPE s použitím nové látky tiragolumab, inhibitoru checkpoint proteinu exprimovaného v imunitních buňkách, kombinovaného s atezolizumabem. Tato kombinace vyzněla přesvědčivě ve prospěch uvedené kombinace oproti monoterapii. Za důležitou v oblasti uroteliálních karcinomů považuje prof. Petruželka studii JAVELIN, prokazující přínos udržovací terapie avelumabem v prodloužení celkové doby přežití. U renálních karcinomů existuje mnoho studií, zmíněna byla studie fáze II, která se zabývala dalším postupem po selhání kombinované imunoterapie, jednou z možností, jak dosáhnout léčebné odpovědi, je kombinace lenvatinibu s pembrolizumabem. Věnoval se také incidenčně vzácným onemocněním, kam patří gestačně trofoblastická nemoc, a použití avelumabu po selhání standardní chemoterapie. V závěrečném zamyšlení nad budoucností poukázal na bispecifické protilátky jako například DART molekuly. Slibnou se jeví také modulace NK buněk, jak ukázala studie APOLLO u recidivující ovariálních karcinomů. Budoucností jsou rovněž imunokonjugáty, pokud je můžeme zařadit mezi imunoterapii, a samozřejmě personalizované vakcíny.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Shrnutí sekce imunoterapie_Luboš Petruželka

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce genitourinárních malignit

klinická onkologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2020

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce melanomu

klinická onkologie, melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu