This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

1. 9. 2021 | CZE

ZHRNUTIE SEKCIE CLL a INDOLENTNÉ LYMFÓMY

klinická onkológia, hematoonkológia, hematológia a transfúzne lekárstvo

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2021

Súhrn

V oblasti CLL sa aj na tomto kongrese potvrdil trend vývoja terapie CLL, kde sa na základe pribúdajúcich údajov z nových štúdií v prvej i následných líniách udomácnila cielená liečba a chemoimunoterapia zostáva ako možná voľba pre mladších pacientov, v dobrej kondícii a bez rizikových znakov malígneho klonu (mutovaný stav IGHV, bez mutácie TP53 alebo delécie 17p). Rozhodovanie spočíva v individuálnom posúdení stavu pacienta a jeho ochorenia, v posúdení výhod dlhodobej liečby (napríklad inhibítorom BTK) alebo časovo ohraničenej liečby (napríklad BCL-2 inhibítor v kombinácii s anti-CD20 monoklonálnou protilátkou). Oba prístupy majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré je nutné zvažovať u konkrétneho pacienta. Aktuálne boli prezentované informácie o liečbe na základe posúdenia minimálnej reziduálnej choroby (MRD), kde štúdie využívajúce túto stratégiu dokumentujú jej uskutočniteľnosť a priaznivé výsledky. Kombinácie cielenej liečby majú vysokú mieru účinnosti a výsledky z dlhších pozorovaní potvrdzujú benefit z primárnych analýz klinických štúdií. Dobrou správou je aj účinnosť následnej terapie po zlyhaní modernej cielenej liečby CLL.

V liečbe indolentných lymfómov ma zaujali výsledky liečby relabovaných a refraktérnych indolentných lymfómov, kde sa okrem cielených liekov (inhibítory kináz) potvrdzujú výsledky z včasných fáz klinického výskumu o účinnosti CAR-T bunkovej liečby. Zdá sa, že môžu zaujať podobnú pozíciu v stratégii liečby rizikových R/R indolentných lymfómov, ako je to v prípade DLBCL.


Prezentácia na stiahnutie

  • doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM – Chronická lymfocytová leukémia, indolentné lymfómy

21. 9. 2021 | SLO

VYBRANÉ INFORMÁCIE ZO SEKCIE MYELÓM

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2021

Ďalšie videá

Partneři projektu