This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

9. 9. 2021 | CZE

VYBRANÉ INFORMÁCIE ZO SEKCIE IMUNITNÁ TROMBOCYTOPÉNIA

hematológia a transfúzne lekárstvo

MUDr. Eva Konířová

Novinky z tohtoročného najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2021

Súhrn

V prezentácii zrekapitulujeme vybrané novinky v oblasti ITP, ktoré zazneli na tohtoročnom kongrese EHA®. Ústne boli prezentované aktualizované výsledky zo štúdie fáz I/II s perorálnym inhibítorom Brutónovej tyrozínkinázy rilzabrutinib. Štúdia preukázala efektivitu a bezpečnosť rilzabrutinibu u pacientov s ITP vrátane multirefraktérnych, teraz je aktívna štúdia fázy III. Dlhodobé bezpečnostné dáta boli prezentované pri SYK inhibítore fostamatinib, ktorý sa vďaka svojim vlastnostiam ukázal ako vhodná terapia i v čase pandémie COVID-19. Ďalej predstavíme post hoc analýzu zo štúdie fázy III a otvorené extenčné štúdie s avatrombopagom, ktoré potvrdili, že odpoveď na avatrombopag je trvalá a stabilná. Ako posledná zaznie retrospektívna analýza z dánskeho registra zameraná na dlhodobé prežitie u pacientov s primárnou a sekundárnou ITP, ktorá preukázala, že dlhodobé prežitie pacientov s chronickou ITP je v porovnaní s bežnou populáciou skrátené, a to predovšetkým pri sekundárnych ITP.

21. 9. 2021 | SLO

VYBRANÉ INFORMÁCIE ZO SEKCIE MYELÓM

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2021

8. 9. 2021 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE CLL a INDOLENTNÉ LYMFÓMY

klinická onkológia, hematoonkológia, hematológia a transfúzne lekárstvo

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2021

Ďalšie videá

Partneři projektu