This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

9. 8. 2021 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE MALÍGNEHO MELANÓMU

klinická onkológia, dermatovenerológia

MUDr. Silvia Jurišová

Súhrn

Na konferencii ASCO©  2021 bolo tento rok prezentovaných niekoľko noviniek týkajúcich sa liečby malígneho melanómu kože.

Čo sa týka adjuvantnej liečby malígneho melanómu, boli prezentované výsledky klinickej štúdie SWOG S1404. Ide o klinickú štúdiu fázy III, ktorá hodnotí použitie imunoterapie pebrolizumabom u pacientov v klinickom štádiu III s vysokorizikovým malígnym melanómom. Do štúdie bolo zaradených 1 303 pacientov v klinického štádia III, ktorí boli randomizovaní na dve ramená. V prvom ramene boli pacienti liečení pembrolizumabom a v druhom ramene pacienti, ktorí dostávali liečbu vysokodávkovaným interferónom (HDI) alebo ipilimumabom (IPI). Primárnym cieľom bolo celkové prežívanie (OS), bezrelapsové prežívanie (RFS) a OS v PDL-1 pozitívnej populácii. Sekundárnym cieľom bol bezpečnostný profil. Jednoročná liečba pembrolizumabom významne predlžuje RFS (HR 0,74: 0,57 – 0,96), ale nie OS (HR 0,84: 0,84 – 1,13) v porovnaní s HDI alebo IPI u pacientov s vysokorizikovým resekovaným melanómom. V PD-L1 pozitívnej podskupine nebol pozorovaný žiaden benefit na OS (HR 0,88: 0,63 – 1,21). Čo sa týka bezpečnostného profilu, pembrolizumab, IPI a HDI sú porovnateľné s predchádzajúcimi pozorovaniami v adjuvantnej liečbe. Na záver autori konštatujú, že liečba sólo anti-PD1 protilátkou by mala byť štandardnou adjuvantnou liečebnou možnosťou pri vysokorizikovom resekovanom melanóme.

Prezentované boli aj výsledky klinickej štúdie EORTC/1325 – KEYNOTE-54. Ide o známu klinickú štúdiu adjuvantného podávania pembrolizumabu u pacientov s vysokorizikovým malígnym melanómom. Na tohtoročnom ASCO 2021 boli prezentované výsledky u pacientov, ktorí pri recidíve ochorenia v čase > 6 mesiacov podstúpili crossover, eventuálne dostali rechallenge pembrolizumabom. Po recidíve bolo do druhej časti tejto klinickej štúdie zahrnutých 175 pacientov (n = 155) – crossover a rechallenge pri recidíve za > 6 mesiacov po ročnej adjuvantnej liečbe pembrolizumabom (n = 20). V skupine pacientov crossover n = 155 bol 3-ročný medián bez progresie ochorenia (PFS) 32 % a medián (95 % Cl) PFS bol 8,5 (6 – 15) mesiaca, 14 (5 – 27) mesiacov štádia III (n = 50) a 8 (5 – 15) mesiacov štádia IV. U pacientov, ktorí podstúpili rechallenge, bola aktivita nízka (1 CR cut of 9 pacientov), medián PFS bol kratší (4 mesiace) a 1-ročné PFS je 40 %.

Prezentovaný bol aj update výsledkov klinickej štúdie CheckMate 067. 6,5-ročná analýza CheckMate 067 výsledkov kombinácie nivolumab + ipilimumab ukazuje najdlhší medián celkového prežívania (OS) (72,1 mesiaca) u pacientov s pokročilým malígnym melanómom vo fáze III klinickej štúdie. Medián OS bol 39,6 mesiaca s nivolumabom a 19,9 mesiaca s ipilimumabom. Dlhodobý klinický benefit bol pozorovaný v jednotlivých relevantných podskupinách, zahrňujúc BRAF mutovaných pacientov a pacientov s postihnutím pečene. Menej ako polovica pacientov (47 %) liečených kombináciou nivolumab + ipilimumab dostala nasledujúcu terapiou s mediánom času do nasledujúcej terapie, ktorý ešte nebol dosiahnutý (vs. 25,2 mesiaca s nivolumabom a 8 mesiacov s ipilimumabom).

Zo skupiny pacientov liečených 6,5 roka bolo 77 % liečených nivolumabom + ipilimumabom a 69 % liečených nivolumabom bolo bez liečby.

Prezentované boli aj dáta klinickej štúdie RELATIVITY- 047, ktorá hodnotila účinnosť relatlimabu v kombinácii s nivolumabom oproti sólo nivolumabu. RELA + NIVO demonštrovali superiórne PFS (BICR) s viac ako dvojnásobným zlepšením v mediáne PFS v porovnaní so sólo NIVO. Medián PFS 10,12 verzus 4,53 mesiaca (HR: 95 % Cl verzus NIVO 0,75 (0,62 – 0,92); p = 0,0055). PFS favorizuje RELA + NIVO aj v jednotlivých preddefinovaných podskupinách. OS a ORR sú zaslepené RELA + NIVO demonštrovali aj manažovateľný bezpečnostný profil bez neočakávaných nežiaducich účinkov (NÚ). Stupne 3 a 4 NÚ boli pozorované v 18,9 % RELA + NIVO verzus v 9,7 % NIVO.

Sľubná sa javí aj liečba lifileucelom – adoptívnou bunkovou terapiou využívajúcou autológne TIL –, ktorá preukázala účinnosť a dlhodobú odpoveď u pacientov s pokročilým malígnym melanómom, ktorí progredovali na anti-PD-1/anti-PDL-1 liečbe. Prezentované boli dáta z 33-mesačného follow up-u z klinickej štúdie C-144-01. U ťažko predliečených pacientov s metastatickým melanómom, ktorí progredovali na viacerých liečebných modalitách vrátane anti-PD1/anti-PD-L1 a BRAF/MEK inhibítoroch, sa liečba lifileucelom javí ako účinná. Počet ORR – 36,4 %, medián DoR nedosiahnutý pri dlhodobom sledovaní v mediáne 33,1 mesiaca. Odpovede sa prehlbovali v čase. Novodiagnostikovaní pacienti by mali byť intenzívnejšie monitorovaní na známky progresie na anti-PD1 liečbu. Skoré podanie lifileucelu v čase progresie na anti-PD1 liečbu maximalizuje jeho benefit.

 

29. 9. 2021 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE KARCINÓM PĽÚC

klinická onkológia, karcinóm pľúc

MUDr. Zuzana Pribulová

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2021

30. 7. 2021 | SLO

Zhrnutie sekcie genitourinárnych malignít

klinická onkológia, karcinóm prostaty, karcinóm obličiek

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2021

Ďalšie videá

Komercia

Partneři projektu