This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

28. 7. 2021 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE KARCINÓM PĽÚC

klinická onkológia, karcinóm pľúc

MUDr. Zuzana Pribulová

Súhrn

Tohtoročné výročné stretnutie ASCO© prinieslo množstvo inovatívnych zistení v oblasti karcinómu pľúc, či už v rovine diagnostickej alebo liečebnej s okamžitými aj dlhodobými dôsledkami, ktoré sa môžu premietnuť do klinickej praxe. Nová adjuvantná imunoterapia pre nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) – výsledky štúdie IMpower010, ktorá potvrdila benefit pridania pooperačnej imunoterapie atezolizumabom po pooperačnej (adjuvantnej) chemoterapii u pacientov s resekciou nemalobunkového karcinómu pľúc v štádiu 1B až 3A (NSCLC). Predoperačná kombinácia imunoterapie a chemoterapie –  štúdia CheckMate 816, ktorá skúmala hodnotu pridania imunoterapie k chemoterapii pred chirurgickým zákrokom(2). Daná štúdia potvrdila účinnosť pridanie nivolumabu k trom cyklom chemoterapie pred chirurgickým zákrokom u pacientov so stupňom 1B až 3A NSCLC a zároveň výrazne zvyšuje mieru kompletnej patologickej odpovede. Taktiež bola prezentované aktualizované údaje zo štúdie PACIFIC, ktoré potvrdili, že pridanie durvalumabu po chemoterapii a ožarovaní pre štádium III NSCLC zlepšuje celkové prežívanie. Chemoimunoterapia – FDA poolovaná analýza randomizovaných klinických štúdií u pacientov s PD-L1 expresiou 1-49%, ktorej cieľom bolo porovnať účinnosť kombinovanej liečby chemoimunoterapie v porovnaní s imunoterapiou samotnou. Dvojročná aktualizácia zo štúdie CHECKMATE 9LA ukázala, že u pacienti liečení kombináciou nivolumab s ipilimumabom a chemoterapiou mali naďalej benefit v celkovom prežívaní v porovnaní so samotnou chemoterapiou. Nové možnosti cielenej liečby u NSCLC – niekoľko štúdií sa zameralo na skúmanie možnosti liečby u pacientov, u ktorých došlo k progresii po osimertinibe u EGFR-mutovaného NSCLC. Štúdia CODEBREAK 100 potvrdila antitumorový efekt sotorasibu , ktorý predĺžil celkové prežívanie  u pacientov s mutáciou KRAS G12C. Záverom bolo spomenuté, že v súčasnosti v súlade s dátami z klinických štúdií a možností liečby, by mal mať každý pacient vyšetrené nádorové tkanivo na EGFR, ALK, ROS-1, METex14,HER-2,NTRK a PD-L1 expresiu.

30. 7. 2021 | SLO

Zhrnutie sekcie genitourinárnych malignít

klinická onkológia, karcinóm prostaty, karcinóm obličiek

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2021

Ďalšie videá

Komercia

Partneři projektu