This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

28. 7. 2021 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE KARCINÓMU PRSNÍKA

klinická onkológia, karcinóm prsníka

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MBA

Súhrn

Výročná konferencia ASCO 2021 bola poznamenaná aktuálne prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a preniesla sa výlučne do online priestoru. Ústrednou témou tohto roku bola rovnosť – pre každého pacienta, každý deň, všade. V sekcii karcinómu prsníka boli prezentované výsledky viacerých klinických štúdií, ktoré by z dlhodobého pohľadu mohli zmeniť našu klinickú prax. Pre pacientky s germinatívnymi mutáciami priniesli zaujímavé výsledky štúdie OlympiA (LB1) a NEOTALA (abstrakt 505). Vzhľadom na možný efekt liečby aj v skupine pacientok s HR+ ochorením bude pravdepodobne potrebné prehodnotiť indikáciu genetického vyšetrenia pri včasných karcinómoch. Možnosti deeskalácie chemoterapie pri neoadjuvantnej liečbe HER2+ včasného karcinómu prsníka pri duálnej antiHER2 blokáde v kombinácii trastuzumab + pertuzumab sa venovala štúdia ADAPT (abstrakt 503). Ďalšia analýza výsledkov štúdie GeparNUEVO (abstrakt 506) prináša prvé výsledky dlhšieho sledovania z pohľadu prežívania pacientok po neoadjuvantnej liečbe v kombinácii chemoterapie s imunoterapiou durvalumabom. Platinové režimy nepotvrdili svoju účinnosť v porovnaní s kapecitabínom u pacientok s trojito negatívnym včasným karcinómom s reziduálnym ochorením po neoadjuvantnej chemoterapii (abstakt 605). V liečbe pokročilého HR+ HER2− karcinómu prsníka upevnil svoje postavenie inhibítor CDK4/6 ribociklib na základe signifikantných výsledkov celkového prežívania v štúdii MONALEESA-3 (abstrakt 1001) a zverejnené boli aj výsledky 6-ročného sledovania štúdie PALOMA-3 (abstrakt 1000). Skúmali sa aj možnosti indikácie inhibítora CDK4/6 abemaciklib v adjuvantnej liečbe v štúdii MonarchE (abstrakt 517). Abstrakt 1054 hodnotil podskupinu pacientok s predĺženým prežívaním pri liečbe metastatického HR+ HER2− ochorenia s mutáciou PIK3CA Alpelisibom. Štúdia fázy II VERONICA (abstrakt 1004), ktorá skúmala pridanie BCL-2 inhibítora venetoclax k hormonálnej liečbe, nedosiahla signifikantné výsledky v prospech kombinovanej liečby. Naopak, veľmi povzbudivé výsledky priniesli ďalšie analýzy štúdie ASCENT (abstrakty 1080 a 1011) v liečbe trojito negatívneho metastatického karcinómu sacituzumab govitecanom.

 

29. 9. 2021 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE KARCINÓM PĽÚC

klinická onkológia, karcinóm pľúc

MUDr. Zuzana Pribulová

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2021

Ďalšie videá

Komercia

Partneři projektu