Vliv růstového hormonu

6. 10. 2023

Sledování změny kostní hmoty a tělesného složení u pacientů na substituční terapii růstovým hormonem

Nedostatek růstového hormonu vede mimo jiné k centrální obezitě s kumulací podkožního a viscerálního tuku, snížení svalové hmoty, osteoporóze a zvýšenému riziku fraktur. Substituční terapie růstovým hormonem může významným způsobem eliminovat či alespoň redukovat nežádoucí metabolické následky tohoto deficitu. Cílem sledování bylo zhodnotit vliv substituční terapie růstovým hormonem na kostní hmotu a parametry tělesného složení.

Do našeho sledování jsme zařadili 32 pacientů se závažným deficitem růstového hormonu. Pacienti byli léčeni substituční dávkou růstového hormonu po dobu 8–9 let. Dávkování bylo cíleno k normalizaci hladin IGF-I pro danou věkovou kategorii. V případě prokázaného deficitu jiných hormonálních os byla podávána příslušná hormonální substituce. V pravidelných intervalech byla u všech pacientů měřena kostní hmota v oblasti L páteře, proximálního femuru a celotělově. Byla posuzována průměrná procentuální změna hustoty minerálů v kosti (BMD, v g/cm²) v jednotlivých sledovaných oblastech. Vedle hodnot kostní denzity byly též měřeny parametry tělesného složení – celková tuková hmota, centrální tuková hmota a beztuková tělesná hmota (LBM).

Výsledky: Počáteční hodnoty kostní denzity (vyjádřené v Z-skóre) byly u základního souboru normální či mírně podprůměrné. Během sledování docházelo k nárůstu hodnot BMD v čase. Nejvýraznější nárůst byl v oblasti L páteře, v oblasti proximálního femuru byl pouze malý a pozvolný, v oblasti whole-body byly hodnoty kostní hmoty v čase stacionární. Hodnoty celkového tělesného tuku stejně jako centrálního tuku u našeho souboru během prvních třech let terapie klesaly. V dalších letech byly již stacionární bez statisticky významných změn. Naopak hodnoty beztukové tělesné hmoty během sledování narůstaly.

Hodnocení: Substituční terapie růstovým hormonem u souboru nemocných vedla k nárůstu hodnot kostní hmoty. Dále vedla k pozitivním změnám hodnoty tělesného složení – jednak k poklesu tělesné tukové hmoty, dále k nárůstu hmoty beztukové. Doba přetrvávání tohoto pozitivního efektu substituční terapie je předmětem dalších studií.

MUDr. Tomáš Vašátko, Ph.D.

  1. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu