Vplyv rastového hormónu

11. 10. 2023

Sledovanie zmeny kostnej hmoty a telesného zloženia u pacientov na substitučnej terapii rastovým hormónom

Nedostatok rastového hormónu vedie okrem iného k centrálnej obezite s kumuláciou podkožného a viscerálneho tuku, zníženiu svalovej hmoty, osteoporóze a zvýšenému riziku fraktúr. Substitučná terapia rastovým hormónom môže významným spôsobom eliminovať či aspoň redukovať nežiaduce metabolické následky tohto deficitu. Cieľom sledovania bolo zhodnotiť vplyv substitučnej terapie rastovým hormónom na kostnú hmotu a parametre telesného zloženia.

Do nášho sledovania sme zaradili 32 pacientov so závažným deficitom rastového hormónu. Pacienti boli liečení substitučnou dávkou rastového hormónu 8 – 9 rokov. Dávkovanie bolo cielené na normalizáciu hladín IGF-I pre danú vekovú kategóriu. V prípade preukázaného deficitu iných hormonálnych osí bola podávaná príslušná hormonálna substitúcia. V pravidelných intervaloch bola u všetkých pacientov meraná kostná hmota v oblasti L chrbtice, proximálneho femuru a celotelovo. Bola posudzovaná priemerná percentuálna zmena hustoty minerálov v kosti (BMD, v g/cm²) v jednotlivých sledovaných oblastiach. Okrem hodnôt kostnej denzity boli tiež merané parametre telesného zloženia – celková tuková hmota, centrálna tuková hmota a beztuková telesná hmota (LBM).

Výsledky: Začiatočné hodnoty kostnej denzity (vyjadrené v Z-skóre) boli pri základnom súbore normálne či mierne podpriemerné. Počas sledovania dochádzalo k nárastu hodnôt BMD v čase. Najvýraznejší nárast bol v oblasti L chrbtice, v oblasti proximálneho femuru bol iba malý a pozvoľný, v oblasti whole-body boli hodnoty kostnej hmoty v čase stacionárne. Hodnoty celkového telesného tuku, rovnako ako centrálneho tuku v našom súbore počas prvých troch rokov terapie klesali. V ďalších rokov boli už stacionárne bez štatisticky významných zmien. Naopak, hodnoty beztukovej telesnej hmoty počas sledovania narastali.

Hodnotenie: Substitučná terapia rastovým hormónom v súbore chorých viedla k nárastu hodnôt kostnej hmoty. Ďalej viedla k pozitívnym zmenám hodnoty telesného zloženia – jednak k poklesu telesnej tukovej hmoty, ďalej k nárastu beztukovej hmoty. Čas pretrvávania tohto pozitívneho efektu substitučnej terapie je predmetom ďalších štúdií.

MUDr. Tomáš Vašátko, Ph.D.

  1. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Partneři projektu