Incidence diabetu u dětí

16. 9. 2022

MUDr. Zuzana Kubíková

Naprostá většina diabetiků mladších 18 let trpí diabetem 1. typu. Avšak vzácně se u dětí nebo adolescentů setkáváme s ostatními typy diabetu, například s typem MODY (maturity-onset diabetes of the young). Dále s diabetem vyvolaným onemocněním slinivky břišní, v dětském věku se nejčastěji jedná o cystickou fibrózu, tzv. slané děti. U obézních dospívajících se stále více setkáváme s diabetem 2. typu.

Každý rok je u nás zjištěno asi 300 nových případů cukrovky u dětí. Rizikovým obdobím pro vznik onemocnění bývá puberta.

Incidence diabetu 1. typu se v důsledku genetických rozdílů a patrně i vlivem dosud omezeně poznaných negenetických vlivů signifikantně liší mezi etniky a národy.

V Evropě nacházíme severojižní gradient incidence, kdy nejvyšší incidenci má Finsko (40,2/100 000/rok), naopak nejnižší incidenci vykazují státy Balkánu, zejména Makedonie (3,2/100 000/rok).

V evropském srovnání je incidence v ČR na středně vysoké úrovni, přičemž setrvale stoupá. Tento trend je viditelný zejména v nejmladší věkové kategorii 0–4 roky (ale absolutní nárůst incidence je ve všech věkových kategoriích přibližně shodný). Přestože se kontinuálně zvyšuje incidence diabetu 1. typu u všech věkových kategorií, nelze hovořit o „epidemii“ diabetu 1. typu.

Není žádnou novinkou, že počet diabetických dětí v Evropě za posledních 20 let výrazně narostl. Zatímco v roce 1989 se standardizovaná incidence diabetu u nás pohybovala okolo osmi případů na 100 000 zdravých dětí, v roce 2005 byl diabetes diagnostikován u 18 ze 100 000 dětí. Nejvyššího nárůstu jsme byli svědky ve druhé polovině 90. let, kdy incidenční křivka stoupala rychlostí více než 5 % za rok. K nejvyššímu nárůstu docházelo u nejmenších dětí ve věku do čtyř let, což má svoje negativa v delší době trvání diabetu u těchto dětí, v důsledku čehož se zhoršuje jejich prognóza stran vývoje pozdních diabetických komplikací.

Údaje z posledních let jednoznačně prokazují, že vzestup incidence diabetu se v ČR přibližně od roku 2002 zastavil. Současně pokleslo i procento nově diagnostikovaných dětí předškolního věku. Jedná se tedy o pozitivní trend, přestože ještě příznivější by bylo, pokud by se počet dětí s nově manifestovaným diabetem začal snižovat – k čemuž zatím nedochází. Popsané epidemiologické trendy si prozatím neumíme nijak vysvětlit.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) z roku 2013 u nás situace s diabetem (DM) vypadala následovně.

DM 1. typu (závislý na inzulinu) je zjištěn u necelých sedmi procent diabetiků, v roce 2013 to představovalo 58 901 osob, z toho 1 123 ve věku 0–14 let a 891 ve věku 15–19 let.

Diabetes 1. typu a věk

Jak jsme již zmínili, věk hraje velkou roli v hlášeních a dostupných informacích o diabetu 1. typu. Podívejme se na některé statistiky související s věkem.

Věk 20 a mladší

Diabetes 1. typu je podle Mezinárodní diabetologické federace (International Diabetes Federation, IDF) 2019 Diabetes Atlas jedním z nejčastějších chronických onemocnění v dětství.

Podle IDF 2019 Diabetes Atlas má na celém světě 1,1 milionu dětí a dospívajících diabetes 1. typu.

Podle Americké diabetologické asociace (ADA) má v USA asi 187 000 dětí a dospívajících diabetes 1. typu.

Podle Diabetes in America je 98 % všech případů diabetu u dětí ve věku 10 let a mladších typu 1.

Podle Diabetes in America je 87 % všech případů diabetu u mládeže ve věku 10 až 19 let typu 1.

Podle Diabetes in America se v této věkové skupině v USA každý rok objeví asi 18 000 nových případů diabetu 1. typu.

Pohlaví

U osob diagnostikovaných před dosažením věku 15 let nebyly podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zjištěny žádné významné rozdíly mezi pohlavími.

Po 25 letech je výskyt diagnózy přibližně 1,5× vyšší u mužů než u žen, uvádí WHO.

Ženy s diabetem 1. typu mají podle článku z března 2015 v The Lancet Diabetes & Endokrinologie asi o 40 % vyšší zvýšené riziko úmrtnosti ze všech příčin a dvojnásobné zvýšené riziko fatálních a nefatálních cévních příhod ve srovnání s muži s diabetem 1. typu.

Podle rasy / etnického původu

Výsledky studie SEARCH for Diabetes in Youth, hlášené CDC v roce 2020, ukazují, že mezi lety 2002 a 2015 (nejaktuálnější dostupné výsledky) se výskyt diabetu 1. typu zvýšil ve všech srovnávaných skupinách, které zahrnovaly věk, pohlaví a rasu/etnikum, vyjma skupin zahrnujících děti mladší než pět let a jeden jihozápadní kmen amerických indiánů.

Nárůst diabetu 1. typu

Počet případů diabetu 1. typu celosvětově roste, přičemž odhady dětí a dospívajících do 20 let s typem 1 rostou na více než milion případů, podle IDF 2017 Diabetes Atlas. Zde je více informací z několika zdrojů:

Celkový roční nárůst diabetu 1. typu se podle IDF 2017 Diabetes Atlas odhaduje na přibližně 3 %.

I když výskyt celosvětově roste, existují rozdíly podle země a regionu, přičemž některá místa mají mnohem vyšší výskyt než jiná. To by mohlo být způsobeno genetickými a environmentálními faktory, kterým ještě plně nerozumíme.

Očekává se, že 5 milionů lidí v USA bude mít do roku 2050 diabetes 1. typu (dle JDRF – The Juvenile Diabetes Research Foundation).

Podle JDRF se očekává, že téměř 600 000 mladých/dětí v USA bude mít do roku 2050 diabetes 1.typu

Neexistuje žádná účinná intervence k prevenci diabetu 1. typu (na rozdíl od diabetu 2. typu), takže snížení rostoucího počtu případů zatím není možné, uvádí IDF Diabetes Atlas 2017.

Partneři projektu