This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 10. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Souhrn

Poprvé máme k dispozici velmi účinnou léčbu u pokročilého, metastazujícího mezoteliomu. Data studie CheckMate 743 potvrzují, že kombinace NIVO + IPI je standardní léčbou pro pacienty s neresekabilním, metastatickým mezoteliomem bez ohledu na histologický profil tumoru. Ve studie KEYNOTE 826 lze pembrolizumab s chemoterapií +/- bevacizumabem považovat za standardní léčbu u žen s perzistujícím, recidivujícím nebo metastatickým karcinomem děložního čípku. IMpower010 je první studií fáze III s imunoterapií, která si dala za cíl zlepšení DFS po adjuvantní léčbě NSCLC po kompletní resekci a chemoterapii na bázi platiny. Přidání atezolizumabu dokázalo snížit riziko recidivy onemocnění nebo úmrtí o 34 % u populace s hladinou PD-L1 TC ≥ 1 % u pacientů stadia II a IIIA (HR 0,66; 95% CI 0,50–0,88) a potenciálně mění standard péče v této skupině pacientů s NSCLC. Výsledky studie KEYNOTE 355 podporují předpoklad, že kombinaci pembrolizumab s chemoterapií považujeme za nový standardní léčebný postup u pacientů s lokálně recidivujícím, neresekovatelným, nebo metastatickým TNBC, jehož nádory exprimují  receptory PD-L1 (CPS ≥ 10). Všechny studie již pracují s prediktory odpovědi na imunoterapii, což nás posouvá blíže k personalizované léčbě na míru pro jednotlivého pacienta a jeho specifického nádoru.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Eugen Kubala – Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

9. 11. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce melanom

klinická onkologie, melanom

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Další videa

Partneři projektu