This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

27. 7. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce gynekologických nádorů

klinická onkologie, gynekologie a porodnictví

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Souhrn

Letošní kongres ASCO® přinesl novinky i v péči o onkogynekologické pacientky. Prezentované studie věnující se léčbě karcinomu ovaria se soustředí především na cílenou léčbu antiangiogenními látkami, nebo PARP inhibitory. Studie fáze III ENGOT Ov-15 přichází se závěrem, že prodloužené podání bevacizumabu v primární léčbě nad 15 měsíců trvání nepřináší benefit v prodloužení PFS, ani OS. Naopak pokračování v léčbě bevacizumabem po progresi onemocnění současně s dubletem 2. linie chemoterapie může dle závěrů studie fáze III ENGOT Ov-17 vést k významnému prodloužení PFS.

Studie zabývající se možností využití olaparibu v udržovací léčbě recidivujícího karcinomu vaječníků (např. OPINION, LIGHT) zkoumaly především efekt terapie u žen s defektem homologní rekombinace (HRD) s pozitivním výsledkem. Lze tedy předpokládat, že v nejbližší době bude vytvořen tlak za zavedení vyšetření HRD (kromě germinálního a somatického testování) do standardu vyšetření ovariálního karcinomu.

U karcinomu endometria byla pozornost věnována především užití checkpoint inhibitorů. Aplikace pembrolizumabu (anti-PD1) se stává standardem u MMR deficientního, recidivujícího karcinomu endometria (nejen u něj – jde o první protinádorový lék s indikací podle molekulárních charakteristik nádoru, bez ohledu na morfologii a lokalizaci). U nádorů, které defekt mismatch repair systému (MMR) nemají, se ukazuje jako účinná kombinace pembrolizumabu s lenvatinibem (anti-VEGFR).

I v léčbě recidivujícího a primárně metastatického karcinomu děložního hrdla se ve studiích fáze II uplatňuje především imunoterapie, ať již jako single agent, nebo v kombinaci, např. s plazmidovou HPV vakcínou.

Prezentovaný výzkum také poukázal na projekty, jejichž výstupy budeme v nejbližší době netrpělivě očekávat – u karcinomu ovaria jde o užití pembrolizumabu (a dalších checkpoint inhibitorů) v primární léčbě, event. také aplikace protilátek proti folátovému receptoru. U karcinomu děložního hrdla je to zejména užití tisotumab vedotinu, který vykazuje slibné výsledky v léčbě recidivujícího, nebo primárně metastazujícího nádoru, nebo použití checkpoint inhibitorů samostatně, či v kombinaci s HPV vakcínami.

21. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2021

Další videa

Komerce

Partneři projektu