This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

30. 6. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce GIT

klinická onkologie, gastroenterologie

MUDr. Eugen Kubala

Souhrn

Co nového přinesl ASCO® virtuální mítink 2021 v léčbě nádorů tlustého střeva a konečníku? Především to byly konečné výsledky studie KEYNOTE-177 která porovnávala léčbu pembrolizumabem proti standardní biochemoterapii, u pacientů s MSI-H mKRK. Medián PFS dosáhl 16,5 vs. 8,2 měsíce (HR 0,60, 95% CI: 0,45–0,80; p = 0,0002) a tříletého přežití bez progrese dosáhlo 42 % pacientů s pembrolizumabem proti 11 % pacientů s chemoterapií. Výsledky celkové odpovědi potvrdily vyšší účinnost a trvanlivost u pembrolizumabu proti chemoterapii (ORR 43,7 proti 33,1 %, p = 0,0275), délka trvání odpovědi u pembrolizumabu nebyla dosažena a u chemoterapie dosáhla jen 10,6 měsíce. Toxicita se významně nezměnila. Výsledky celkového přežití OS upřednostňovaly pembrolizumab před chemoterapií s tendencí snížení rizika úmrtí (HR 0,74; 95% CI: 0,53–1,03; p = 0,0359), medián nebyl dosažen proti 36,7 měsíce u chemoterapie. Bohužel tento rozdíl nedosáhl předpokládané statistické významnosti. Přesto tato studie potvrdila, že pembrolizumab je považován za standardní léčbu v 1. linii metastatického kolorektálního karcinomu u pacientů s MSI-H.

Jaká je správná udržovací léčba? Tuto otázku si daly za úkol objasnit studie PANAMA a FOCUS4-N. Ve studii PANAMA dosáhli pacienti, kteří dostávali panitumumab s fluorouracilem / leucovorinem, delší doby přežití bez progrese přibližně o tři měsíce než pacienti bez panitumumabu. Studie dosáhla svých předem stanovených cílů. Výsledky randomizované studie FOCUS4-N hodnotící perorální udržovací léčbu kapecitabinem oproti aktivnímu sledování pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří jsou stabilní nebo reagují po 16 týdnech léčby první linie, jsou následující: ve studii FOCUS4-N se prokázalo zlepšení přežití bez progrese, s HR 0,38 při použití udržovacího kapecitabinu, po 16 týdnech indukční chemoterapie (ve studii CAIRO3, ve které byla použita kombinace kapecitabin + bevacizumab bylo dosaženo stejného HR, tedy 0,38). Při metaanalýze všech studií (PANAMA, FOCUS4-N, CAIRO-3) nebylo prokázáno zlepšení celkového přežití.

Jak imunitní mikroprostředí nádoru ovlivňuje účinnost standardní biochemoterapie u mKRK? Lze využít genetické podpisy jednotlivých aktérů imunitní odpovědi k predikci správné léčby pro daný nádor u daného pacienta. Analýza u 578 primárních nádorů byla provedena pomocí profilování za pomoci RNA sekvenování ve studii CALGB/SWOG 80405. Byly získány a vybrány čtyři imunitní podpisy, které byly schopny společně predikovat úspěšnost biochemoterapeutické léčby. Imunitní podpisy, které byly prospěšné pro celkové přežití, zařadily pacienty do čtyř skupin podle počtu prospěšných podpisů od 0-4. Podle nich byly seřazeny mediány celkového přežití: 0–1 mOS 17,7 měsíce, 2 mOS 25,2 měsíce, 3 mOS 31,0 měsíce a 4 mOS 42,5 měsíce. Znalost jednotlivých komponentů imunitní odpovědi a jejich pozitivního nebo negativního ovlivňování onkologické léčby může sloužit jako prediktor pro výběr nejúčinnějšího způsobu léčby. Použití genetického podpisu jednotlivých komponentů imunitní odpovědi může stanovit prediktory pro výběr správné léčby.

 

 

21. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2021

Další videa

Komerce

Partneři projektu