This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

30. 6. 2021 | CZE

Komentované video doc. MUDr. Milady Zemanové, Ph.D. k vybraným posterům

klinická onkologie, karcinom plic

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Souhrn

Standardem léčby plicních nádorů s přestavbou v genu ALK jsou od roku 2011 anti-ALK tyrosinkinázové inhibitory (TKI), nejdříve u předléčených pacientů, nyní jako volba léčby v první linii. Ve druhé a zejména třetí generaci těchto TKI narůstá četnost protinádorové odpovědi i její délka a také kontrola mozkových metastáz. Po alektinibu získal registraci v EU i úhradu v ČR brigatinib, který prokázal podle aktualizovných výsledků registrační studie ALTA-1L dobu do progrese hodnocenou nezávislou komisí v délce 29,4 měsíce oproti 9,2 měsíce s krizotinibem [HR = 0,43 (0,31–0,61) P < 0,0001]. Na konferenci ASCO® 2021 bylo prezentováno několik abstraktů s novými nebo aktualizovanými daty u ALK nebo ROS1-pozitivních NSCLC. Ve studii fáze II J-ALTA, která hodnotila účinnost a bezpečnost brigatinibu u japonských pacientů s ALK+ NSCLC bez předchozí léčby TKI, bylo dosaženo 93 % bez progrese po 12 měsících, s četností objektivních odpovědí 97 %. V japonské populaci mělo ale standardní dávkování 180 mg denně vysokou četnost nežádoucích účinků stupně 3 s nutností přechodného přerušení v 94 % a snížení dávky v 66 %, zřejmě bez nepříznivého dopadu na účinnost. Při porovnání dávky brigatinibu 90 vs. 180 mg u nemocných v západní populaci po selhání krizotinibu byla ale účinnější vyšší dávka. Brigatinib prokázal také účinnost v obvyklé dávce 180 mg u pacientů s NSCLC ROS1-pozitivních po selhání krizotinibu, kontrola nemoci byla dosažena v 58 %, po jednom roce bylo bez progrese 27 % a naživu 57,4 % pacientů.

 Partner komentovaného videa
21. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2021

Další videa

Komerce


Partneři projektu