This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

24. 6. 2021 | CZE

Současné postupy v léčbě AML

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie, klinická onkologie

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Webinář zahájil prof. MUDr. Pavel Žák z LF UK Hradec Králové a IV. interní hematologické kliniky a na stručný úvod navázal vlastní přednáškou, ve které nejdříve zmínil režim 3 + 7 dosud používaný pro léčbu nemocných s akutní myeloidní leukemií a nové nadějné léky. Zároveň zdůraznil význam podpůrné a transplantační péče stejně jako dostupnost a četnost molekulárně genetických vyšetření. Budoucnost spatřuje v kombinaci nových léků (CAR-T, monoklonální protilátky, TKI…) a v zavedení nových technologií. Seznámil také se zajímavou kazuistikou pacientky staršího věku. Následující přednáška prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D., z ÚHKT se týkala začlenění nových léků do intenzivní terapie pacientů starších 65 let na tomto pracovišti, konkrétně hovořil o zkušenostech s midostaurinem, gemtuzumabem, kombinací venotoclaxu s azacitidinem. Zdůraznil nutnost selekce pacientů dle pravděpodobnosti odpovědi a jasných standardních postupů pro vedení léčby. V rámci managementu léčby zmínil kromě lékové toxicity také „finanční toxicitu“. Následující prezentující doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D., z Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc se s posluchači podělil o první praktické zkušenosti s přípravkem Mylotarg, anti-CD33 monoklonální protilátkou konjugovanou s cytotoxickým calicheamicinem, používanou v rutinní léčbě AML. Pilotní výsledky uzavřel s tím, že se jedná o bezpečnou terapii s vysokou bezprostřední účinností léčby. O nových lécích v léčbě AML hovořila také poslední vystupující MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky v Brně. Poukázala na vztah mezi věkem pacientů a přístupem k léčbě, kdy mladší nemocní jsou léčeni z 96 % kurativně, zatímco léčba starších pacientů je rozdělena zhruba na třetiny – kurativní, paliativní a symptomatická. Z nových přípravků zmínila midostaurin, gemtuzumab, azacitidin, gilteritinib, venetoclax s azacitidinem a seznámila s několika kazuistikami. Poté následovala diskuze.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. – Začlenění přípravku Mylotarg do rutinní léčby AML – první praktické zkušenosti
  • MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. – Nové léky v léčbě AML – reálná praxe

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, gynekologie a porodnictví, imunoterapie onkologických onemocnění, karcinom plic

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, PHD., doc. MUDr. Anton Dzian, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Karol Martinka, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Eso Tour 2022

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, urologie, gynekologie a porodnictví, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Radovan Barila, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Róbert Biel, MUDr. Monika Žák

Eso Tour 2022

Další videa


Partneři projektu