Výskyt papilárneho karcinómu, MALT lymfómu a non-Hodgkinovho lymfómu štítnej žľazy

29. 11. 2023

Pacientka (60 rokov) prichádza s podozrením na strumu zisteným pri preventívnej prehliadke. V endokrinologickej poradni bolo vykonané vyšetrenie: na ultrazvuku štítnej žľazy opísaná uzlová struma (uzol v istme 18 × 26 mm, uzol v pravom laloku 23 × 24 mm, uzol v ľavom laloku 11 × 12 mm).

Následne bola vykonaná aspiračná cytológia z uzla v istme a pravom laloku. Cytologicky z uzlíka v istme zistený obraz Hashimotovej tyreoiditídy vo floridnej fáze a znepokojivá prítomnosť veľkého množstva transformovaných lymfocytov, v uzlíku v pravom laloku obraz floridného chronického zápalu a suspektný obraz folikulárnej proliferácie. Na základe týchto nálezov bola indikovaná totálna tyreoidektómia. Histologický obraz potvrdil tieto nálezy: 1) Hashimotovu tyreoiditídu, 2) folikulárne adenómy, 3) lymfóm z marginálnej zóny – MALT lymfóm, 4) difúzny veľkobunkový B non-Hodgkinov lymfóm, 5) papilárny mikrokarcinóm 2 mm.

Terapia rádiojódom nebola indikovaná. Prebehol staging lymfómu a bola podaná prvá zo sérií chemoterapie.

Ide teda o koincidenciu výskytu papilárneho karcinómu štítnej žľazy a difúzneho veľkobunkového B non-Hodgkinovho lymfómu (DLBCL), vzniknutého pravdepodobne transformáciou z MALT lymfómu štítnej žľazy.

Papilárny karcinóm štítnej žľazy je najčastejším typom nádoru štítnej žľazy (predstavuje                 50 – 80 % tyreoidálnych nádorov). Lymfómy štítnej žľazy sú pomerne vzácne (predstavujú menej než 5 % tyreoidálnych nádorov). Predovšetkým pri MALT lymfóme štítnej žľazy je opisovaná silná asociácia s chronickým zápalom pri Hashimotovej tyreoiditíde.

MUDr. Tomáš Vašátko, Ph.D.

1. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Partneři projektu