This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 3. 2021 | CZE

VYBRANÉ INFORMÁCIE ZO SEKCIE IMUNITNÁ TROMBOCYTOPÉNIA (ITP)

hematológia a transfúzne lekárstvo

MUDr. Eva Konířová

Novinky z najvýznamnejšieho amerického stretnutia hematológov

Súhrn

V prednáške zrekapitulujeme novinky, ktoré zazneli na tohtoročnom kongrese ASH® v oblasti ITP. Ústne boli prezentované výsledky klinických štúdií s BTK inhibítorom rilzabrutinib a inhibítorom C1 klasickej cesty komplementu sutimlimabom. V oboch štúdiách boli zaradení multirefraktérni pacienti – aj v tejto významne predliečenej populácii vykazovali oba lieky veľmi sľubné výsledky. Na terapii rilzabrutinibom dosiahlo 42 % pacientov pri dávke 400 mg 2× denne (minimálna účinná dávka) odpoveď, a to bez ohľadu na predchádzajúcu splenektómiu či efekt predchádzajúcej liečby. U 43 % pacientov s odpoveďou nebol efekt predchádzajúcej terapie agonistami TPO-R. Pri sutimlimabe dosiahlo trvalú odpoveď 41,7 % pacientov, všetci s trvalou odpoveďou nemali odpoveď na agonistov TPO-R. Dlhodobé bezpečnostné dáta boli prezentované pri SYK inhibítore fostamatinib a ani s dĺžkou terapie neboli identifikované nové bezpečnostné signály či kumulatívna toxicita a výskyt nežiaducich účinkov, naopak, s dĺžkou terapie klesal. Ako poslednú predstavíme štúdiu fázy III s inhibítorom neonatálneho Fc receptora efgartigimod, ktorá aktuálne prebieha.


Prezentácia na stiahnutie

  • MUDr. Eva Konířová – MUDr. Eva Konířová_Vybraná sdělení ze sekce idiopatické trombocytopenické purpury
Ďalšie videá

Partneři projektu