This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

31. 7. 2022 | SLO

Zhrnutie sekcie karcinómu prsníka

klinická onkológia, karcinóm prsníka

MUDr. Radovan Barila, PhD.

Súhrn

Každý rok sa začiatkom júna v Chicagu v Spojených štátoch amerických koná konferencia American Society of Clinical Oncology (ASCO), ktorá prezentuje najnovšie poznatky a pokroky v liečbe zhubných nádorových ochorení. V sekcii karcinómu prsníka najviac rezonovala klinická štúdia DESTINY-Breast04, ktorá hodnotila účinnosť a bezpečnosť preparátu trastuzumab deruxtecan v liečbe pokročilého HER2-low karcinómu prsníka. Možnosťami sekvenčnej liečby pomocou CDK4/6 inhibítorov pri metastatickom hormonálne pozitívnom HER2 negatívnom karcinóme prsníka sa zaoberala klinická štúdia MAINTAIN. Sklamanie priniesla analýza celkového prežívania pacientov liečených palbociklibom a letrozolom v porovnaní s placebom a hormonálnou terapiou v klinickej štúdii PALOMA-2. Sacituzumab govitecan, ktorý poznáme z liečebných algoritmov pre metastatický triple negatívny karcinóm prsníka, preukázal účinnosť aj u vysoko predliečených pacientov s pokročilým hormonálne pozitívnym HER2 negatívnym karcinómom prsníka. Na konferencii boli prezentované aj aktualizované výsledky klinickej štúdie FAKTION, ktorá signifikantne potvrdila účinnosť capivasertibu v kombinácii s fulvestrantom u pacientov s pokročilým hormonálne pozitívnym HER2 negatívnym karcinómom prsníka rezistentným na liečbu inhibítorom aromatázy s potvrdenou alteráciou v signálnej dráhe PIK3CA/AKT/PTEN.

 

7. 10. 2022 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE KARCINÓM PĽÚC

klinická onkológia, karcinóm pľúc, pneumológia a ftizeológia

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2022

Ďalšie videá

Komercia

Partneři projektu